projekt

PROJEKT VARFÖR TIAMINBRIST ?

Det övergripande målet för projektet är således nu att via forskning finna den bakomliggande orsaken till tiaminbristen hos djuren och vad de äter, dvs. hur den uppkommer i våra ekosystem. För att forskningen skall komma till stånd behöver vi er hjälp. Varje krona tar oss närmare svaren. Vi tackar ödmjukast å naturens och djurens vägnar för din donation.

Många djurarter, tillhörande olika klasser av vilda djur lider idag av brist på tiamin (vitamin B1) i en sådan omfattning att även hela ekosystem är hotade. Drabbade djurklasser är fiskar, fåglar, musslor och reptiler. Dessutom, nyligen utförda undersökningar, visar också att djurklasser såsom insekter och däggdjur är drabbade av tiaminbristen.

forskningen vet att,  nu är frågan varför

I den levande och fungerande cellen fungerar tiamin som en helt nödvändig faktor för flera livsuppehållande funktioner i den grundläggande ämnesomsättningen. Vid brist så uppkommer ett stort antal allvarliga störningar såsom effekter på hjärnan, nedsatt immunförsvar och fortplantningsproblem, innan döden inträffar. 
 

loading...

Tiaminbristen har utvecklat sig samtidigt i många miljöer i norra Europa och i Nordamerika, på ett sätt som tydligt indikerar att det är motsvarande mekanism och kemiska agens som framkallar tiaminbristen över stora områden. Framtagen kunskap i frågan, vad som orsakar tiaminbristen, kommer således att få mycket stor och viktig betydelse i både Östersjöområdet, som är ett relativt påtagligt drabbat område i norra Europa, men även i Nordamerika.
NU, är det är viktigt att denna kunskap tas fram skyndsamt eftersom vi redan nu riskerar att skada flera populationer av vilda djur genetiskt (såkallad genetisk flaskhals), så att deras buffertkapacitet för olika naturliga miljöförändringar allvarligt försämras för all överskådlig tid framöver. Denna kemiska bristsjukdom kan anses utgöra ett paradigmskifte när det gäller människans påverkan på vår miljö, eftersom att vi här observerar en brist av ett livsnödvändigt ämne, och inte en förhöjd halt/kontaminering eller ”förgiftning” av den yttre miljön (som har varit det typiska och klassiska som mänskligheten har fokuserat på under många decennier nu).

loading...

Här ska också betonas att möjligheten till åtgärder, dvs. att förhindra tiaminbristen, med alla dess mycket negativa effekter på ekosystemet, bygger helt på kunskapen att vi vet hur och av vad den orsakas. Föreliggande planerade projekt har således som stark motiverad målsättning att vetenskapligt undersöka hur och av vad, som tiaminbristen nu drabbar våra ekosystem.

I samband med påvisad förekomst hos de nu drabbade arterna, så utgörs kunskapsunderlaget också av ett antal ytterligare observerade slutsatser under våra och andra forskares arbeten i samband med studier av tiamin och tiaminbrist under nu ca 20 år. Dessa arter har tillsammans utgjort ett kunskapsunderlag som det nu har gått att utveckla en arbetshypotes runt för mekanismen, eller orsaken, kring den episodiskt pågående tiaminbristen. I detta sammanhang skall uppmärksammas och understrykas att andra, helt oberoende forskare, nyligen (2018) har deklarerat att de tolkar våra vetenskapliga resultat i överensstämmande med vad vi själva har gjort.

Våra undersökningar har således resulterat i arbetshypotesen att de gröna växterna, som skall vara själva källan till tiaminet i ekosystemet, nu är kemiskt ur balans resulterande i en oförmåga att leverera tiamin, i rätt mängd, till ekosystemet. Detta gäller då såväl under vattenytan (ex. för växtplankton) såsom för ovan vattenytan (olika blad- och barrväxter).

loading...

Det övergripande målet för forskningen är således nu att finna den bakomliggande orsaken till tiaminbristen hos djuren och vad de äter, dvs. hur den uppkommer i våra ekosystem.
För att forskningen skall komma till stånd behöver vi er hjälp. Varje krona tar oss närmare svaren.
Vi tackar ödmjukast å naturens och djurens vägnar för din donation.

Tillsammans kan vi rädda vårt vilda djurliv.